Wednesday, February 01, 2012

IG Akshaya Sachdeva being presented memento at 41 Singtam Basibiyalo

IG Akshaya Sachdeva being presented memento at 41 Singtam Basibiyalo by Pravin Rai 'Jumeli'.